Algemene verkoopvoorwaarden Korrel 40

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Korrel 40 en u, de klant.
 2. Uw voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Alle aanbiedingen van Korrel 40 zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen.
 2. Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u van Korrel 40 een schriftelijke bevestiging. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Korrel 40. De artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten met partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

 1. Korrel 40 levert iedere prestatie zoals schriftelijk is overeengekomen en mag hiervoor gebruik maken van derden.
 2. Korrel 40 mag bestelde zaken in gedeelten leveren.
 3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn.

Indien Korrel 40 niet levert binnen de afgesproken termijn, moet u Korrel 40 schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 30 dagen geven om alsnog na te komen. Korrel 40 kan pas in verzuim komen te verkeren na ommekomst van voornoemde termijn.

 1. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de levering. U moet de producten afnemen op het moment dat Korrel 40 aangeeft dat deze opgehaald kunnen worden of deze bij u worden bezorgd. Indien u de producten – na sommatie tot afname – na acht dagen nog steeds niet opgehaald heeft, dan mag Korrel 40 de producten aan een ander verkopen of voor uw risico opslaan. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en de behandelingskosten, aan Korrel 40 verschuldigd. Korrel 40 mag in dit geval de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen indien sprake is van een gebrek?

 1. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren.
 2. Bezwaren, gebreken of defecten met betrekking tot (niet direct zichtbare) gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan Korrel 40 worden gemeld. Onder onmiddellijk wordt verstaan uiterlijk binnen twee kalenderdagen, nadat u ze heeft ontdekt (of had kunnen ontdekken). Zonder deze

melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Korrel 40 conform de overeenkomst heeft geleverd.

 1. Schade aan producten veroorzaakt door vernieling of beschadiging van de verpakking komt voor uw rekening en risico.
 2. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. Ook blijft u in dat geval gehouden om eventuele andere bestelde zaken af te nemen en te betalen.
 3. Indien blijkt dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die Korrel 40 hierdoor heeft gemaakt volledig voor uw rekening.

Artikel 5. Hoe betaalt u voor de producten van Korrel 40?

 1. Alle kosten uit de overeenkomst zijn exclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland en gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.
 2. U dient binnen per direct of in de overeenkomst opgenomen termijn te betalen, op een door Korrel 40 aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Via de webshop heeft u de mogelijkheid de betaling te voldoen via iDeal, Bankcontant of andere betalingsmogelijkheden. Op het moment dat u hiervoor kiest wordt u doorverwezen naar de website van deze derde. Na het voldoen van de betaling ontvang u de betalingsbevestiging en de factuur op het door u opgegeven e-mailadres.
 4. Wanneer Korrel 40 in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, verkeert u direct in verzuim en bent u na de vervaldag van de factuur rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente, met een minimum van twee procent per maand. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Korrel 40 betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
 6. U mag eventuele vorderingen op Korrel 40, uit welke hoofde dan ook, niet verrekenen met openstaande facturen.
 7. Korrel 40 heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings)verplichtingen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden.
 8. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Korrel 40 laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Wanneer mag Korrel 40 de overeenkomst opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden?

 1. In aanvulling op de wettelijke mogelijkheden tot opschorting en (gedeeltelijke) ontbinding, mag Korrel 40 de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, (gedeeltelijk) ontbinden wanneer:
 2. u weigert betalingszekerheid te stellen;

er sprake is van uw faillissement, (voorlopige) surceance van betaling is verleend aan u, uw ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd.

vervaardigde producten en is daarvan mede-eigenaar, overeenkomstig zijn aandeel in de waarde van het nieuw vervaardigde product.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. U mag het werk van Korrel 40 niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij korrel 40 hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Korrel 40 heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Korrel 40 en/of haar licentiegevers. U mag daarop geen inbreuk maken, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.
 3. U dient op eerste verzoek van Korrel 40 de aan u verstrekte gegevens aan Korrel 40 te retourneren binnen een door Korrel 40 gestelde termijn.
 4. Bij overtreding van het eerste of tweede lid bent u een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,00. Bij overtreding van het bepaalde in lid 3 bent u een boete van € 1.000,00 per dag verschuldigd met een maximum van € 50.000,00. Korrel 40 is gerechtigd om naast betaling van de boete een vergoeding van de volledige schade en/of nakoming vorderen.
 5. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Korrel 40 ter inzage heeft gegeven.
 6. Korrel 40 mag de kennis die zij heeft verworven door de opdracht voor andere doeleinden gebruiken, voor zover uw vertrouwelijke informatie hiermee niet ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Wanneer Korrel 40 als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen:
 1. Korrel 40 is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Korrel 40 noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Wanneer Korrel 40 persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 3. Korrel 40 gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Korrel 40 treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau
 1. Als een van voornoemde omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. Korrel 40 heeft dan tevens het recht om schadevergoeding van u te vorderen.

Artikel 7. Wat zijn uw kosten bij annulering?
1.
Als u de order annuleert, moet u de kosten die Korrel 40 hiervoor heeft gemaakt en de schade die zij daardoor

lijdt tot een redelijk bedrag vergoeden. Korrel 40 behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen, indien de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:

 1. bij annulering tot acht dagen voor de leveringsdatum: 25% van de order;
 2. bij annulering langer dan één dag korter dan acht dagen voor de leveringsdatum: 50% van de order;
 3. bij annulering één dag of korter voor de leveringsdatum: 75% van de order.

Artikel 8. Wat zijn de gevolgen van overmacht?

 1. Wanneer er sprake is van overmacht mag Korrel 40 de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 2. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Korrel 40 is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Korrel 40 geleverde producten blijven eigendom van Korrel 40 totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.
 2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
 3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Korrel 40 zo snel mogelijk laten weten.
 4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Korrel 40  hierom vraagt, mag Korrel 40 de polis van de verzekering inzien.
 5. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Korrel 40 te bewaren.
 6. Indien dit gunstiger is voor Korrel 40, wordt het eigendomsvoorbehoud na invoer van de betrokken zaken in een ander land in de volle omvang en in het bijzonder ook in zijn reikwijdte beheerst door het recht van dat land. Indien mogelijk strekt het eigendomsvoorbehoud zich dan uit tot de met de geleverde zaken gevormde nieuwe zaken en blijft de eigendom van de zaken bij Korrel 40 totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft. In dit geval wordt Korrel 40 aangemerkt als producent van de nieuw

met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 1. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@korrel40.com Korrel 40 zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 2. Korrel 40 verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Korrel 40 uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt Korrel 40 eerst om toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluit Korrel 40 een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Artikel 12. Garantie

 1. Indien door Korrel 40 garantie wordt gegeven op

geleverde zaken, worden schriftelijk afspraken gemaakt over de garantietermijn en aanvullende garantievoorwaarden.

 1. Als u binnen de overeengekomen termijn een beroep doet op garantie, heeft Korrel 40 het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Korrel 40 hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen of te repareren, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Korrel 40 kiest op welke wijze een klacht wordt verholpen. Als Korrel 40 binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.
 2. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.
 3. Garantie wordt alleen gegeven als u aan al uw verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Korrel 40 geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Korrel 40 gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.
 4. Elk recht op garantie vervalt indien u niet voldoet aan het in artikel 4 van deze voorwaarden bepaalde.

Artikel 13. Beperking van de aansprakelijkheid

 1. De cumulatieve aansprakelijkheid van Korrel 40 voor schade voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond, zal nooit meer bedragen dan maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order exclusief omzetbelasting.
 2. De beperking uit het eerste lid van dit artikel geldt niet, indien sprake is van schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Korrel 40, alsook de rechtsvordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval door verloop van één jaar nadat u ter zake heeft geprotesteerd.
 4. U vrijwaart Korrel 40 voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.